Id-Direttorat Ġenerali Għall-Affarijiet Globali, l-Iżvilupp Internazzjonali u Affarijiet Ekonomiċi fi ħdan il-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropew u l-Kummerċ (MFET).

 

Affarijiet Globali

(UN and international organisations, Commonwealth, human rights, disarmament, terrorism, environment, migration, maritime, sanctions and export control, candidatures, contributions, international institutions in Malta)

Id-Direttorat tal-Affarijiet Globali huwa responsabbli biex jissorvelja kwistjonijiet relatati ma organizzazzjonijiet internazzjonali varji, fosthom mal-Ġnus Magħquda u il-Commonwealth, kif ukoll temi varji bħad d-drittijiet tal-bniedem, id-diżarm, it-terroriżmu, l-ambjent, il-migrazzjoni u l-asil, l-affarijiet marittimi, is-sanzjonijiet u l-kontroll tal-esportazzjoni, l-kandidaturi u il-kontribuzzjonijiet. Fuq bażi annwali, id-Direttorat jikkoordina u jipprepara tagħrif (l-briefs) għall-laqgħat tad-delegazzjoni Maltija matul il-ġimgħa Ministerjali fl-Assemblea Ġenerali tal-Ġnus Magħquda, kif ukoll jikkoordina l-preżentazzjoni perjodika tar-rapporti ta’ Malta lill-korpi varji tal-Ġnus Magħquda bħall-Kunsill tad-Drittijiet tal-Bniedem u l-korpi sussidjarji varji tagħha, ir-Reviżjoni Perjodika Universali, il-Kumitat dwar id-Drittijiet tat-Tfal u l-Patt Internazzjonali dwar id-Drittijiet Ċivili u Politiċi. Fi ħdan l-ambitu tal-migrazzjoni u l-asil id-Direttorat jikkomunika mal-Ministeru għall-Affarijiet Interni u Sigurtà Nazzjonali u r-Rappreżentanza Permanenti ta’ Malta għall-UE fejn jkopru laqgħat tekniċi kif ukoll diskussjonijiet kemm fi Brussell kif ukoll fi bliet oħra. L-Uffiċjal (Migration Desk) fi ħdan id-direttorat li tkopri l-Migrazzjoni tissorvelja d-dimensjoni esterna tal-politika tal-migrazzjoni u tikkomunika ma’ numru ta’ organizzazzjonijiet internazzjonali kif ukoll entitajiet lokali fit-tfassil tal-politika nazzjonali u attivitajiet ta’ sensibilizzazzjoni.

 

Taqsima tal-Iżvilupp u għall-Affarijiet Kummerċjali

(Development and Humanitarian Assistance, Commercial Promotion, Cultural Promotion, OSCE, Council of Europe, Economic Affairs, European Parliament, MFA Focal Point for EU Presidency)

It-Taqsima tal-Iżvilupp hija responsabbli għall-Iżvilupp u Għajnuna Umanitarja, u tiżgura li Malta tkun rappreżentata b’mod xieraq fid-diskussjonijiet rilevanti tal-UE u tan-NU, skont ir-regoli tal-OECD-DAC. L-Istrument għall-Koperazzjoni għall-Iżvilupp (DCI) jinvolvi laqgħat li jinżammu fi Brussell bejn il-Kummissjoni u l-Istati Membri. Id-DCI huwa l-istrument finanzjarju ewlieni tal-UE għall-koperazzjoni għall-iżvilupp fil-perjodu 2014-20. L-għan primarju ta’ koperazzjoni taħt id-DCI hu l-qerda tal-faqar. Mill-banda l-oħra tal-Partnership Instrument (PI) jaqdi l-funzjoni li tiffinanzja attivitajiet fi kwalunkwe pajjiż mhux tal-UE, b’enfasi fuq pajjiżi ta’ interess strateġiku għall-UE.

Il-Fond Ewropew għall-Iżvilupp huwa l-istrument ewlieni għal appoġġ lill-pajjiżi li qed jiżviluppaw fl-Afrika, il-Karibew u l-Paċifiku (AKP). Il-Ftehim Ewropej ta’ Sħubija huma nnegozjati bejn l-UE u r-reġjuni tal-AKP li minn naħa tagħhom huma nvoluti fi proċess reġjonali ta’ integrazzjoni ekonomika. Il-Miri tal-Millenju għall-Iżvilupp jaħsbu biex ikun eliminat il-faqar u l-ġuħ mill-pajjiżi sotto-żviluppati. L-għan ġenerali tal-Politika Ġdida tal-Iżvilupp post-2015 hu li jsir sforz akbar u ffukat sabiex il-faqar jinqered kompletament. Is-Sena Ewropea għall-Iżvilupp 2015 għandha l-għan li tqajjem kuxjenza akbar fost iċ-ċittadini tal-UE fuq dan is-suġġett.

L-OSCE hija l-akbar organizzazzjoni tas-sigurtà reġjonali fid-dinja li tikkonsisti f’57 stat membru. L-OSCE toffri forum għal taħditiet politiċi, kif ukoll tgħin fin-negozjati biex jissolvew il-konflitti. L-OSCE għandha wkoll numru ta’ missjonijiet f’diversi pajjiżi li l-għan tagħhom hu li joffru assistenza waqt u wara kriżi li tkun laqtet pajjiżi partikolari.

Il-Kunsill tal-Ewropa, huwa msejjes fuq il-ħarsien tal-valuri fundamentali, bħad-drittijiet tal-bniedem u d-demokrazija, u jikkumplimenta lill-Unjoni Ewropea fix-xogħol tagħha. Il-Kunsill tal-Ewropa jikkonsisti f’47 membru stat, li 28 minnhom huma membri tal-Unjoni Ewropea. Kull stat membru tal-Kunsill tal-Ewropa iffirma il-Konvenzjoni Ewropea tad-Drittijiet tal-Bniedem, id-demokrazija u l-istat tad-Dritt.

It-Taqsima għall-Affarijiet Kummerċjali hija l-focal point tal-Ministeru fuq il-Joint Stakeholders Working Council (JSWC), li jservi biex jiġu kkordinati l-attivitajiet ta’ promozzjoni li jsiru barra l-pajjiż kif ukoll biex ikunu identifikati miri strateġiċi li jwasslu biex ikunu sfruttati opportunitajiet ġodda fi swieq emerġenti kif ukoll f’dawk il-pajjiżi fejn il-Ministeru jista’ jilgħab rwol ewlieni fil-promozzjoni t’investiment barrani lejn Malta. It-taqsima tassisti wkoll l-Ambaxxati tagħna fit-talbiet kummerċjali li jirċievu kif ukoll fl-organizzazzjoni t’avvenimenti relatati mall-kummerċ u tipprovdi għajnuna lil dawk id-delegazzjonijiet li jżuru Malta. It-taqsima ssegwi wkoll l-iżviluppi fix-xena internazzjonali ekonomika bl-assistenza ta’ Ministeri oħrajn, kif ukoll tal-Ambaxxati u r-Rappreżentazzjonijiet Permanenti tagħna barra l-pajjiż.

 

Cultural Diplomacy Unit

It-Taqsima għad-Diplomazija Kulturali twaqqfet fl-2013 bil-għan li timplimenta l-politika tal-Ministeru dwar id-Diplomazija Kulturali. L-għan ewlieni tat-taqsima hu li tippromwovi l-kultura u l-identità Maltija permezz tal-ħolqien ta’ xibka ta’ kuntatti li jiffukaw fuq l-importanza ta’ Malta bħala pajjiż fiċ-ċentru tal-Mediterran u membru tal-Unjoni Ewropea. L-intenzjoni ta’ din it-Taqsima hi li tibni infrastruttura b’saħħitha li tagħmilha possibbli għall-Ambaxxati Maltin li jagħmlu lil Malta aktar viżibbli permezz tal-kultura, kif ukoll billi jibni portafoll kulturali ta’ livell għoli li jkun jista’ jiġi esportat fl-aħjar interess ta’ pajjiżna. Ir-rwol tat-taqsima huwa wkoll li jkun hemm skambji u tixrid ta’ għarfien kulturali flimkien ma’ sħab lokali u barranin biex jintlaħqu l-oġġettivi tal-mandat tagħha bl-aħjar mod possibbli.

Fergħa oħra tat-Taqsima għad-Diplomazija Kulturali hija l-Fond għad-Diplomazija Kulturali li tnieda fl-2012. Il-Fond huwa mmexxi mit-Taqsima u bord appuntat apposta li jikkonsisti minn rappreżentanti mill-Ministeru għall-Affarijiet Barranin u Ewropej. L-għan tal-Fond hu li jinċentiva l-Ambaxxati Maltin biex jorganizzaw u jipparteċipaw f’inizjattivi kulturali li jirriflettu l-idjoma kulturali Maltija, kif ukoll id-dimensjoni inter-kulturali mwaħħda ma’ dawn l-inizjattivi. Bħalissa hemm żewġ sejħiet annwali għal proposti li jiġu esklussivament mill-Ambaxxati Maltin.

FacebookTwitter